تیم تخصصی ما

اعضای هیات مدیره

مهندس مسعود سرانی آذر

عضو هیات مدیره
کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

دکتر لیلا اوشک سرائی

عضو هیات مدیره
دکتری مهندسی عمران محیط زیست

دکتر پوریا اوشک سرائی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

تیم اجرائی

مهندس حورا رهنما

کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
بهینه سازی انرژی

مهندس مسعود سرانی آذر

کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
مدیر اجرایی

دکتر پوریا اوشک سرائی

دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
انرژی خورشیدی

دکتر المیرا میر رحیمی

دکتری مهندسی معماری
معماری انرژی

مهندس کاظم عقیلی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
اتوماسیون صنعتی

دکتر امیرحسین بغدادی

دکتری مهندسی مکانیک – مواد و متالوژی
طراحی سازه

مشاوران ما

دکتر لیلا اوشک سرائی

عضو هیات مدیره
دکتری مهندسی عمران محیط زیست

دکتر مریم اوشک سرائی

دکتری مدیریت ایمنی صنعتی
مشاور تضمین کیفیت

دکتر محمدرضا آزاده دل

دکتری مدیریت
مشاور مدیریت استراتژیک

Prof. Dr. Kamaruzaman Sopian

دکتری مهندسی مکانیک
ریاست انستیتو انرژی خورشیدی دانشگاه ملی مالزی

Prof. Dr. Saleem Zaidi

دکتری دکتری فیزیک
محقق سلولهای خورشیدی، انستیتو انرژی خورشیدی – دانشگاه ملی مالزی

Mr. Khalid Mokhtar

نماینده سازمان استاندارد مالزی در بومی سازی تکنولوژی خورشیدی-حرارتی در مالزی
مشاور سرمایه گذاری خارجی

دکتر کاوه شاملی

دکتری مهندسی برق (مخابرات)
مشاور برق و الکترونیک

دکتر مهدی رضائی

دکتری مهندسی عمران سازه
مشاور عمرانی